تحقیق و توسعه

  • تحقیق و پژوهش همراه با عمل دو عامل اصلی موفقیت یک پروژه است
  • /

تحقیق و توسعه

.پیش از انجام یک پروژه و در مرحله پس از ایده پردازی و مطرح کردن خواسته ها، تحقیق و پژوهش از اصول جدانشدنی به حساب می آید. اصلی که آن را امکان سنجی یا بررسی اعتبارات نیز مینامند
گروه پژوهش عظیم تجارت کهکشان با استفاده از دانش روز و فضای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گزارشات کاملی جهت انجام یک پروژه ارائه میدهد

;