انتقال برق

  • بیش از سه دهه تجربه و اصالت
  • /

انتقال برق

پیمانکاری انتقال برق در پروژه های فشار ضعیف، فشار متوسط و قوی و روشنایی معابر از خدمات این بخش میباشد. گروه پیمانکاری " عظیم تجارت کهشکان " بیش از سه دهه در این زمینه فعالیت مینمایند

;